I. Wstęp

Program koła dziennikarskiego jest propozycją zajęć pozalekcyjnych dla chętnych oraz uzdolnionych humanistycznie uczniów klas IV – VIII, dającą im możliwość kulturalnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. Na kształt programu oraz treści w nim zawarte duży wpływ miały propozycje uczniów taką formą zajęć.

Program zakłada zdobywanie przez uczniów interdyscyplinarnych umiejętności: planowania, organizowania pracy, komunikacji, posługiwania się technologią informacyjną. Zachęca do podejmowania twórczych działań wzmagając aktywność i samodzielność uczniów. Sprzyja wyrażaniu sądów i myśli.

W swym zakresie obejmuje wiedzę teoretyczną (np. wprowadzenie terminologii dziennikarskiej) oraz praktyczną (prace związane z wydawaniem kolejnych numerów gazetki szkolnej, opublikowaniem artykułów na stronie szkoły, itp.).

II. Uwagi o realizacji programu

Program będzie realizowany podczas godzinnych zajęć pozalekcyjnych w pracowni informatycznej (dostęp do sprzętu komputerowego oraz Internetu). Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, a w razie konieczności (prace redakcyjne nad wydaniem kolejnego numeru gazetki szkolnej) przewiduje się dodatkowe spotkania. Owocem pracy kółka dziennikarskiego będzie gazetka szkolna, która wydawana będzie jako kwartalnik. Przygotowywanie kolejnych wydań gazetki odbywać się będzie według opracowanego planu wyznaczającego odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

III. Cele programu

Działalność koła dziennikarskiego koncentruje się na redagowaniu gazetki szkolnej oraz prowadzeniu strony internetowej szkoły. Z procesu tego wynikają poniższe cele.

Cele ogólne:

 • wszechstronny rozwój uczniów,
 • rozbudzanie zainteresowań i zdolności,
 • kształcenie postaw kreatywnych,
 • uczenie odpowiedzialności za własną pracę,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie z pracą dziennikarza i zasadami obowiązującymi w tym zawodzie,
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się,
 • korzystanie z różnych źródeł informacji (encyklopedie, słowniki, prasa, radio, telewizja),
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnych,
 • doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym,
 • przygotowanie uczniów do świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych,
 • rozwój wyobraźni, fantazji, ekspresji artystycznej,
 • wykorzystanie programów i technik komputerowych.

Prowadząca: Ewa Katarzyniak