ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STOBNIE SIÓDMYM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szkolastobno.pl/.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX pochodzą z różnych źródeł,
  • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.

Data publikacji strony internetowej: 2020.12.07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.12.07

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020.12.07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STOBNIE SIÓDMYM.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Można użyć klawisza [TAB] oraz [Shift] + [TAB] oraz [ENTER] na klawiaturze aby nawigować na stronie. Ponadto w wersji nawigacji za pomocą klawiatury w lewym górnym narożniku strony pojawia się specjalne menu (Skip Menu) pozwalające na szybki dostęp do najważniejszych części strony.

Wytyczne WCAG

Strona internetowa ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STOBNIE SIÓDMYM spełnia wszystkie wytyczne WCAG 2.0 na poziomie A oraz AA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym, Stobno Siódme 26, 62-872 Godziesze
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Izabela Kolasińska, e-mail: dyrektor@szkolastobno.pl, tel. +48 62 761 11 55.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły to obiekt dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia.
Parking samochodowy – brak wyznaczonego i oznakowanego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Dojście do w/w obiektu utwardzonym ciągiem komunikacyjnym (chodnik z kostki brukowej).
Główne wejście do budynku od strony wschodniej. Drzwi bez progu, szerokość skrzydła umożliwiająca wjazd osób poruszających się na wózkach.
Drugie wejście do obiektu od strony zachodniej (wejście bezpośrednio do pomieszczenia kuchni) z którego korzysta tylko obsługa.
Poruszanie się na poziomie parteru możliwe przejściami przez poszczególne pomieszczenia – drzwi o szerokości minimum 90 cm., bez progów.
Wejście na piętro obiektu schodami monolitycznymi, dwubiegowymi ze spocznikiem. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w zespole szkolno-przedszkolnym z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.