Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:

 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • kształcenie poczucia rytmu
 • poprawne śpiewanie piosenek
 • poprawne i estetyczne poruszanie się
 • wspólne muzykowanie
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:

 • kształtowanie społecznych postaw i zachowań
 • nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie
 • rozwijanie silnej woli
 • budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków
 • wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności
 • kształtowanie umiejętności zauważania innych i poczucia odpowiedzialności.

Czas trwania zajęć rytmiczno-umuzykalniających jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym.