Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. Pozwalają również na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Przede wszystkim jest wspaniałym pomysłem na dobre spędzenie czasu wolnego. Teatr spełnia funkcję integracyjną nowy zespół, stwarza dobrą atmosferę grupową, ale i również spełnia funkcję terapeutyczną. Zabawy teatralne wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocję oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija dzieci intelektualnie wzbogacając ich świat nowymi treściami, poszerza słownictwo, rozwija logiczne myślenie, kształci pamięć i uwagę, eliminuje nieśmiałość i lęk. Jest punktem wyjścia do uaktywnienia wszelkich sfer psychicznych. Bawiąc się w teatr i występując przed publicznością dzieci czują się szczęśliwe, bo słyszą oklaski i pochwały.

CELE

Cel główny: Wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej,
 • poznanie i rozwijanie własnych możliwości,
 • rozwijanie koncentracji i wyobraźni,
 • odwołanie się do indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • pobudzanie do aktywności twórczej,
 • rozwijanie odpowiedzialności za własne działanie,
 • współdziałanie w grupie,
 • doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała,
 • poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem,
 • poznanie specyfiki pracy aktora,
 • poznanie procesu twórczego nad spektaklem,
 • kształtowanie zamiłowanie do literatury,
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności,
 • rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Prowadzący: Elżbieta Frondczak, Ewa Katarzyniak