Religia

W naszym przedszkolu zajęcia religii organizowane są w ramach planu zajęć przedszkolnych na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). Chęć rodziców wyrażana jest w formie indywidualnego oświadczenia podpisanego z imienia i nazwiska. Nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Czas trwania zajęć dodatkowych, do których zalicza się religię jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

  • dla dzieci w wieku 3-4 lata – ok. 15 minut
  • dla dzieci w wieku 5-6 lat – ok. 30 minut

Dogoterpia

Zajęcia z psami maja na celu: obniżają napięcia i lęki, zmniejszają poczucie samotności, otwierają na komunikację ze światem zewnętrznym, wyzwalają empatię, stymulują mowę, rozwijają słownictwo, wzbogacają wiedzę, poprawiają pamięć i koncentrację, zaspokajają potrzebę ruchu oraz tworzenia, sprawiają, że dzieci lepiej reagują na negatywne bodźce zewnętrzne, poprawiają integrację sensoryczną, ćwicz motorykę małą i dużą, relaksują, wyciszają, budują poczucie własnej wartości. Zajęciami z psami objęte są dzieci przedszkolne mający zalecenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie lub grupowo również na prośbę rodzica w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem przedszkola.

Rytmika

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez: rozwijanie słuchu muzycznego, kształcenie poczucia rytmu, poprawne śpiewanie piosenek, poprawne i estetyczne poruszanie się, wspólne muzykowanie, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej. Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez: kształtowanie społecznych postaw i zachowań, nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie, rozwijanie silnej woli, budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków, wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności, kształtowanie umiejętności zauważania innych i poczucia odpowiedzialności. Czas trwania zajęć rytmiczno – umuzykalniających jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym.

Zajęcia rozwijające w przedszkolu.

Poza godzinami obejmującymi realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego przedszkole organizuje zadania dodatkowe dla dzieci chętnych. Dzieci w wieku przedszkolny w dalszym ciągu rozwijają się fizycznie ćwicząc koordynację ruchową, wzrokowa czy zwinność, ale są też bardziej pobudzone psychoruchowo. Dlatego w miarę możliwości proponujemy im zabawy ruchowe, sportowe, przyrodnicze, informatyczne (kodowanie na dywanie), sensoryczne, logopedyczne, zabawy z językiem migowym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, a także plastyczne czy grafomotoryczne pozwalające na rozwijanie sprawności manualnej.

Zajęcia logopedyczne

Mowa odgrywa ważną rolę w kontaktach człowieka z ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Każde dziecko chciałoby mówić poprawnie, ponieważ dzieci z wadami wymowy są często narażone na szereg problemów. Mając na uwadze to, jak ważną rolę odgrywa mowa w życiu człowieka prowadzimy w przedszkolu i szkole zajęcia logopedyczne, podczas których korygujemy zaobserwowane wady wymowy. Opieką logopedyczną objęte są dzieci przedszkolne oraz uczniowie mający zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na podstawie przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców. Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Terapia logopedyczna prowadzona jest maksymalnie w grupach 4 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są głównie metody dydaktyczne oparte na zabawie. Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na sukces szkolny, ma wpływ na procesy percepcyjne, w szczególności na naukę czytania i pisania. Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się Rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom.