Zajęcia logopedyczne w przedszkolu.
Zajęcia logopedyczne w przedszkolu. Fot. Jolanta Werbińska

Zajęcia logopedyczne

Mowa odgrywa ważną rolę w kontaktach człowieka z ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Każde dziecko chciałoby mówić poprawnie, ponieważ dzieci z wadami wymowy są często narażone na szereg problemów.

Mając na uwadze to, jak ważną rolę odgrywa mowa w życiu człowieka prowadzimy w przedszkolu zajęcia logopedyczne, podczas których korygujemy zaobserwowane wady wymowy. Opieką logopedyczną objęte są dzieci przedszkolne mający zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na podstawie przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców. Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Terapia logopedyczna prowadzona jest maksymalnie w grupach 4 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są głównie metody dydaktyczne oparte na zabawie. Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na sukces szkolny, ma wpływ na procesy percepcyjne, w szczególności na naukę czytania i pisania.

Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom.

Dogoterapia
Zajęcia z psami w przedszkolu. Fot. Emilia Walczak

Dogoterapia

Kynoterapia (dogoterapia) jest jedną z dziedzin zooterpaii, metodą wzmacniającą efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Towarzystwo psów motywuje dziecko do podjęcia wyzwań, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje poczucie własnej wartości. Terapia staje się zabawą a założone cele zostają osiągnięte w atmosferze odprężenia.

Zajęcia z psami:

 • obniżają napięcia i lęki
 • zmniejszają poczucie samotności
 • otwierają na komunikację ze światem zewnętrznym  
 • wyzwalają empatię
 • stymulują mowę
 • rozwijają słownictwo
 • wzbogacają wiedzę
 • poprawiają pamięć i koncentrację 
 • zaspokajają potrzebę ruchu oraz tworzenia
 • sprawiają, że dzieci lepiej reagują na negatywne bodźce zewnętrzne
 • poprawiają integrację sensoryczną
 • ćwicz motorykę małą i dużą
 • relaksują, wyciszają
 • budują poczucie własnej wartości

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu, a później w szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Grupa, w której odbywają się zajęcia jest niewielka, liczy do pięciu osób, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć. Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc dziecku w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego. Kluczowym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc uczestnikowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w przedszkolu, a później w szkole. Celem pośrednim jest zbudowanie u dziecka odpowiedniej samooceny.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych. Są polecane także dzieciom, które mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych. Najbardziej skuteczne jest oddziaływanie polisensoryczne, czyli jednoczesne zaangażowanie wzroku, słuchu i ruchu. Jednym słowem do wszystkich dzieci, którym zaburzenia rozwojowe utrudniają opanowanie danych umiejętności, uznawanych za podstawowe. Podczas zajęć dzieci uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyły, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do większej samodzielności.

Psycholog szkolny Marta Mielcarek – Przybył

Psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel j. angielskiego. Psychologie ukończyła na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dotychczas pracowała z dziećmi i młodzieżą ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z dziećmi i młodzieżą umieszczonymi w placówce ze względu na trudną sytuację rodzinną . Interesuje się psychologią kryminalną oraz literaturą.

Przykładami specyficznych problemów rozwojowych wieku przedszkolnego są:

 • Problemy w zakresie treningu czystości i sygnalizowaniem potrzeb fizjologicznych,
 • Przejawy niewystarczającej samodzielności typowej dla wieku, również w zakresie samoobsługi,
 • Przeżywanie lęku separacyjnego (reaguje silnym lękiem na rozłąkę z rodzicem) i wynikające z tego problemy z uczęszczaniem do przedszkola, problemy adaptacyjne,
 • Funkcjonowanie cechuje styl lękowo-unikający, (aby nie doświadczyć odrzucenia, minimalizują potrzebę kontaktu i więzi z innymi dziećmi).
 • Częste wybuchy złości i agresji wobec otocznia,
 • Problemy z podporządkowaniem się regułom i zasadom zabawy,
 • Unikanie zabawy z dziećmi, bawi się jedynie, gdy narzuca innym swoje reguły,
 • Brak poczucia dobrego kontaktu emocjonalnego i więzi.

Przyjdź także z każdą sprawą, z która jest dla Ciebie trudna, ważna lub zapytaj w formie elektronicznej.

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2020/2021:

Poniedziałek: 9:00 – 14:00

Środa: 10:00 – 15:00

Pedagog szkolny Sylwia Melka

Pedagog szkolny zaprasza do kontaktu jeśli:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • zastanawiasz się czy dziecko rozwija się prawidłowo,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

Przyjdź także z każdą sprawą, z która jest dla Ciebie trudna, ważna lub zapytaj w formie elektronicznej.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021:

Wtorek: 9.00 – 15.30

Czwartek: 8.00 – 11.30

Zapraszam na konsultacje dla rodziców według harmonogramu szkoły (godz. 16.00 – 17.00).

Dokumenty do pobrania: