Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkolno –  Przedszkolny w Stobnie Siódmym  
  z siedzibą Stobno Siódme 26, 62-872 Godziesze Małe reprezentowany przez Dyrektora. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail szkolastobno@wp.pl, telefonicznie pod numerem (62)761 11 55 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Piotrem Kropidłowskim, pod adresem e-mail  iod@comp-net.pl
 3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:
Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przechowywania danych
Obsługa Systemu Informacji OświatowejUstawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowejZgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Najem lokali oraz lokali mieszkalnychArt. 6 ust. 1 lit b – realizacja umowyZgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Wypełnianie zadań związanych z realizacją obowiązku przedszkolnego i szkolnego dzieci, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanie zajęć pozalekcyjnychUstawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświatyZgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i jej realizacja oraz dokonanie płatności za wykonane zamówienie publiczne (dostawy/usługi/roboty budowlane) w ramach umów cywilno-prawnych, obsługa kwitariuszy wpłatUstawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
5 lat
Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodzin, wypłacanie świadczeń socjalnychUstawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
• Zgoda osoby, której dane dotyczą
do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Rekrutacja pracownikówUstawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
• Zgoda osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
  • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.
 4. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 5. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu społecznościowego Facebook 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno –  Przedszkolny w Stobnie Siódmym z siedzibą Stobno Siódme 26, 62-872 Godziesze Małe;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych iod@comp-net.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, poszerzania społeczności jego sympatyków oraz utrzymywania z nimi kontaktu, a także w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilem Facebook, z uwzględnieniem zasad prywatności określonych przez Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation). Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych  i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. 
 4. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników portalu. 
 5. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook, a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników. 
 6. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania profilu przez Użytkowników. 
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa. 
 9. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. 
 10. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
  w formie profilowania. 
 11. Informacje kontrolowane przez Meta Platforms, Inc.   zostaną przekazane lub przesłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkownika, lub też mogą być
  w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach prywatności (więcej: https://www.facebook.com/policy.php). Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Spółka Meta Platforms, Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (więcej: https://www.facebook.com/about/privacyshield).