Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

  1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
  5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rekrutacja 2022/2023

Materiały dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 :

a) nabory:
https://liblink.pl/5pLHsf9nxt

b) wykaz konkursów uwzględnionych w rekrutacji 2022/2023

c) rekrutacja do szkół branżowych

d) link do  strony poświęconej rekrutacji – to na niej w odpowiednim czasie należy dokonać rejestracji do szkół ponadpaństwowych:
https://liblink.pl/JaVjnQij8T