Projekt „Bliżej pieska”

Bliżej pieska

PROJEKT „BLIŻEJ PIESKA”

W ramach realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich. „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt. W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo – a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą i zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA 2020/2021”

Projekt
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA 2020/2021”

Nasza placówka bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. W ramach projektu dzieci poznają także tradycje, zwyczaje, tańce ludowe oraz potrawy regionalne. Będziemy podejmować działania zgodnie z założeniami projektu, które są okazja, by pobudzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem. Relacje z podejmowanych działań projektowych będą umieszczane w Grupie Projektowej Facebooka „Piękna Nasza Polska Cała” oraz na stronie internetowej przedszkola.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA: „GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA”

Innowacja pedagogiczna została stworzona na potrzeby naszej placówki w trosce o prawidłowy rozwój społeczny, intelektualny i emocjonalny dzieci przedszkolnych. W naszym przedszkolu dzieci są objęte programem profilaktyki logopedycznej, mają również dostęp do indywidualnej terapii logopedycznej. Podczas zajęć profilaktycznych i terapeutycznych pracuje się nad każdą sferą związaną z rozwojem mowy: usprawniany jest słuch fonematyczny, rozwijane poczucie rytmu, kształcona jest percepcja słuchowa i wzrokowa, pamięć, motoryka duża i mała, pracuje się nad rozwojem słownictwa biernego i czynnego, wdraża się dzieci do wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym, gramatycznym, leksykalnym. Sprawności te rozwijane są również w toku codziennych zajęć w grupach. Innowacja pedagogiczna w dziedzinie logopedii koncentruje się jednak na wybranej sferze związanej z rozwojem mowy, mianowicie na usprawnianiu motoryki artykulacyjnej, poszerzając ją o ćwiczenia oddechowe, fonacyjne oraz logarytmiczne. Założeniem innowacji są regularnie wykonywane ćwiczenia logopedyczne prowadzone w formie zabawy. Zabawy logopedyczne nawiązują do słów poznawanej piosenki, wierszyka lub opowiadania. Ćwiczenia te będą nie tylko usprawniały buzie i języki dzieci, ale będą również stanowiły utrwalenie przyswajanych treści oraz urozmaicały codzienne zajęcia.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA: „PRZEDSZKOLNE ZABAWY LITERKOWE”

Niniejsza innowacja pedagogiczna „Przedszkolne zabawy literkowe’’ ma celu zaprezentowanie korzyści dla dzieci przedszkolnych płynących z wdrożenie do praktyki elementów czytania globalnego wg metody dr Ireny Majchrzak, elementów metody Glenna Domana. Wydłużenie okresu zaznajamiania się dziecka z pismem co gwarantuje mu większy sukces zagłębiania się w tajniki czytania oraz wiary dziecka we własne możliwości. Celem głównym innowacji jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, stymulacja językowa i komunikacyjna, przygotowanie do podjęcia aktywności czytelniczej, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania, wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

„MAMO, TATO – CO WY NA TO?”

Program dla grup przedszkolnych, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia oraz ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej, skierowany do dzieci 5, 6 – letnich, ich rodziców i opiekunów. Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i dorosłych na temat szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy oraz wykształceniu w dzieciach postawy asertywnej w stosunku do osób palących w ich otoczeniu.