Reprezentacja szkoły podczas spotkania
Fot. R. Kozica, Reprezentacja szkoły podczas spotkania

19 maja 2023r. w Collegium Oecologicum Akademii Kaliskiej odbyła się konferencja podsumowującą realizowany przez Miasto Kalisz pilotażowy projekt wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, którego celem jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Głównym realizatorem i liderem projektu jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu. Nasza placówka, jako jedyna spoza Kalisza, była partnerem w projekcie.

Podczas konferencji podsumowującej dyrektor naszej szkoły, pani Izabela Kolasińska, została poproszona o zaprezentowanie „Opowieści o doświadczeniach”, czyli historii kształtowania pozytywnego klimatu edukacji włączającej w naszej szkole na przestrzeni ostatnich 15 lat. W trakcie wystąpienia wspomniano poprzedniego dyrektora, pana Waldemara Kupaja, który był inicjatorem wielu przedsięwzięć związanych z kształceniem uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Prelegentka podziękowała, obecnemu na konferencji Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie, panu Józefowi Podłużnemu, za wspieranie szkoły w dążeniach do zapewnienia odpowiednich warunków każdemu z naszych uczniów.

Specjalne słowa uznania zostały skierowane do pani Renaty Kozicy, wicedyrektora szkoły, która była koordynatorem projektu oraz nauczycielom za ich zaangażowanie i empatię. Pani dyrektor podziękowała także instytucjom zewnętrznym, m.in. poradniom pedagogiczno – psychologicznym z Kalisza i Opatówka.

W trakcie spotkania uczestnicy mogli obejrzeć stoisko promujące naszą placówkę przygotowane przez zespół ds. promocji szkoły i przedszkola, na którym znalazły się ulotki, prace uczniów oraz zdjęcia prezentujące różne podejmowane działania edukacyjno – wychowawcze przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Szkołę reprezentowali Oliwia i Kacper pod opieką pani Ewy Katarzyniak.