Zajęcia pozalekcyjne

Nazwa  zajęć  Imię i nazwisko nauczyciela  Opis zajęć

KOŁO J.ANGIELSKIEGO          

KLASA V

mgr Izabela Kolasińska Zajęcia mają na celu:
* rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,
* wzbogacenie wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii,
* poszerzanie znajomości struktur gramatyczno – leksykalnych, funkcji i środków językowych,
* rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i tekstu czytanego,
* zwiększanie motywacji do nauki  poprzez rozwijanie własnych talentów

 KOŁO J.ANGIELSKIEGO

KLASA VI

 mgr Izabela Kolasińska  Zajęcia mają na celu:
* wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie    znajomości języka angielskiego
* rozwijanie znajomości struktur gramatyczno –  leksykalnych, funkcji i środków językowych
* doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu i tekstu  czytanego
* przygotowanie do sprawdzianu kompetencji z języka  angielskiego po klasie VI

 ZAJĘCIA                 MATEMATYCZNE

KLASA VI

KLASA V

KLASA IV

mgr Weronika Kwiecińska

mgr Ewa Pawlik -Wiśniewska

 Celem zajęć jest:
* utrwalenie i pogłębienie wiadomości programowych.
* pogłębianie umiejętności pracy z tekstem  matematycznym,
* rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,    rozumowania, korzystania z informacji oraz    wykorzystywania wiedzy w praktyce,
* kształtowanie analizowania treści zadania i umiejętności    poszukiwania różnych rozwiązań,
* uczenie logicznego myślenia i rozwiązywania problemów  praktycznych,
* kształtowanie umiejętności doboru metody rozwiązania    zadania i stosowania schematów i rysunków w trakcie      rozwiązywania zadań,
*rozwijanie umiejętności korzystania z tabel, wykresów,  diagramów, instrukcji oraz tekstów użytkowych,
* przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty.
 KOŁO KOMPUTEROWE mgr Katarzyna Stysiak

Zajęcia mają na celu umocnienie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągnięcia sukcesu a także:

* Rozwijanie aktywności i ciekawości,
* Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną,
* Zainteresowanie rosnącymi możliwościami zastosowań komputerów, technologii informacyjnej i urządzeń opartych na technice komputerowej,
* Poznanie wpływu technologii informacyjnej na nasze życie,
* Tworzenie przestrzeni do bezpiecznego i dającego możliwości realizacji własnych zainteresowań sposobu spędzania wolnego czasu,
* Stworzenie możliwości poszerzania wiedzy szkolnej,
* Pokazanie różnych źródeł informacji,
* Tworzenie możliwości do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów
w samodzielny i twórczy sposób
* Uświadomienie korzyści i zagrożeń, jakie związane są z technologią informacyjną,
* Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia we współczesnym świecie.

 KÓŁKO PLASTYCZNE mgr Martyna Nawrocka  Na zajęciach zmieniamy się w artystów: pracujemy z różnymi materiałami i wykonujemy różnorodne prace. Bawimy się tradycyjną formą plastyczną – od rysunku po malarstwo jak również poznajemy inne formy prac plastycznych. Celem zajęć jest dostarczenie określonej wiedzy na temat zasad komponowania prac plastycznych, możliwości zastosowania różnych środków wyrazu plastycznego oraz umożliwienie indywidualnego i spontanicznego procesu tworzenia.
BIBLIOTERAPIA mgr Monika Dyc Biblioterapia ( leczenie książką) to interesująca metoda pracy z dziećmi potrzebującymi pomocy i nie tylko…
Celem zajęć jest:
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka przy wykorzystaniu książek, bajek, wierszy, opowiadań
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
- wyzwalanie pozytywnych emocji (np. radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa), a eliminowanie negatywnych emocji (np. strachu, lęku, agresji)
- wdrażanie pozytywnych przykładów postaw oraz wzorców zachowań
- rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi
- rozwijanie zdolności twórczego myślenia
- wyrażanie przeżyć w działalności plastycznej, elementach dramy
- wzbogacanie wiedzy, słownictwa
- zrelaksowanie ucznia
MUZYKOTERAPIA mgr Renata Kozica Muzykoterapia to terapia za pomocą muzyki poprzez:
- improwizację za pomocą instrumentów,
- improwizację wokalną i ruchową,
- słuchanie muzyki w sposób swobodny i zadaniowy
- techniki relaksacyjne.
Zajęcia te mają na celu zdobywanie doświadczeń pod względem poznawczym i emocjonalnym:
- aktywizowanie emocji,
- poprawę nastroju,
- realizację ćwiczeń zaburzonych sfer psychofizycznych,
- przezwyciężanie oporu w uzewnętrznianiu własnych emocji,
- rozładowywanie napięcia.
Podczas zajęć dzieci dobrze się bawią w miłej i serdecznej atmosferze. Mogą również wykazywać się swoją pomysłowością i inicjatywą.
KOŁO HISTORYCZNE mgr Zofia Posiewała

Koło historyczne jest przeznaczone dla chętnych uczniów z klas IV-VI

Cele ogólne zajęć:
Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia oraz wpajanie poprzez to uczniom ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych. Przygotowanie uczniów do konkursów historycznych.

Cele szczegółowe zajęć:

• rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
• kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
• kształtowanie postaw patriotycznych,
• wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji i historii własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują,
• rozwijanie i doskonalenie umiejętności myślenia historycznego,
• poznanie warsztatu pracy historyka, doskonalenie własnych umiejętności pracy ,
• pełniejsze przygotowanie do dalszej edukacji,
• rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi,
• kształcenie zdolności podejmowania odpowiedzialnych działań,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania się i przekazu informacji,
• rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy,
• przygotowanie młodzieży do konkursów  historycznych,
• poszerzanie swojej wiedzy o historii swego kraju i regionu poprzez rozwijanie wiadomości i umiejętności zdobywanych na lekcjach
• zrozumienie związków między przeszłością a teraźniejszością,
• rozwijanie postawy zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
• kształcenie umiejętności wykorzystania różnych źródeł do odtworzenia faktów z dziejów np. lokalnych.
• kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się mapami, atlasami, planami miast.
• rozwijanie zamiłowania do turystyki i nawyki kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach.