Regulamin świetlicy szkolnej

I. Zadania

 1. Świetlica jest palcówką dla uczniów w wieku 7 do 13 lat:
  a)    którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
  b)    dojeżdżających do szkoły,
  c)    wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.
 2. Celem świetlicy jest:
  a)    zapewnienie opieki wychowawczej,
  b)    tworzenie warunków do nauki i pomocy w nauce,
  c)    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
  d)    organizowanie gier i zabaw ruchowych,
  e)    kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
  f)    łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
  g)    eliminowanie zaburzeń zachowania w zakresie podstawowym,
  h)    współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.
 3. Świetlica zapewnia swoim wychowankom:
  a)    opiekę przed i po zajęciach szkolnych,
  b)    pomoc w odrabianiu lekcji,
  c)    pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

 

II. Organizacja pracy w świetlicy

 1. Liczba wychowanków nie może przekroczyć więcej niż 25 osób.
 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 3. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.
 4.  Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 5. Uczeń dojeżdżający, bez pisemnej prośby rodziców nie może opuścić wcześnie zajęć świetlicowych
 6. Uczeń może opuścić zajęcia świetlicowe, jeśli w tym czasie uczestniczy w innych zajęciach pozalekcyjnych (prowadzący zajęcia nauczyciel informuje o tym nauczyciela świetlicy).

 

III. Wychowankowie świetlicy

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie w wieku 7 – 13 lat, dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych oraz uczniowie dojeżdżający i dowożeni.
 2. Do świetlicy przyjmuje się wychowanków:
  a)    na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego,
  b)    na prośbę rady pedagogicznej lub rady rodziców,
 3. Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do świetlicy na początku roku szkolnego wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 4. O przyjęciu do świetlicy rozstrzyga dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 5. Wychowankowie świetlicy w zależności od potrzeb korzystają ze wszystkich lub wybranych zajęć.
 6. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin ucznia i regulamin świetlicy.

 

IV. Prawa i obowiązki wychowanków

 1. Wychowanek ma prawo do:
  a)    właściwie zorganizowanej opieki,
  b)    życzliwego traktowania,
  c)    swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
  d)    opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego),
  e)    poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
  f)    uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy,
  g)    korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych.
 2. Wychowanek jest zobowiązany do:
  a)    współpracy w procesie wychowania,
  b)    przestrzegania zasad współżycia w grupie,
  c)    pomagania słabszym,
  d)    dbania o wspólne dobro, ład i porządek,
  e)    ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
  f)    wykonywania poleceń wychowawcy,
  g)    nie oddalania się ze świetlicy bez powiadomienia wychowawcy.

 

V. Pracownicy świetlicy

 1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele- wychowawcy,
 2. Dyrektor określa zakres zadań nauczycieli – wychowawców.

 

VI. Dokumentacja

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy (jeden plan opracowany przez wychowawców).
 2. Dziennik zajęć.
 3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.