Projekt ERASMUS +

logo Erasmus

„Nauczycielu, włącz angielski na swojej lekcji!”

projekt Erasmus + realizowany w ramach programu POWER SE
przez Zespól Szkolno – Przedszkolny w Stobnie Siódmym
 
Dokonana diagnoza potrzeb placówki wykazała, że obszarami, które wymagają udoskonalenia są przede wszystkim :

 •  umiejętności i kwalifikacje pracowników ze szczególnym naciskiem na umiejętności językowe rady pedagogicznej
 •  wyposażenie nauczycieli w nowe narzędzia i metody nauczania
 • organizacja nauczania i uczenia się, szczególnie w kwestii wprowadzania w placówce innowacyjnych metod nauczania.
 • Zdiagnozowane potrzeby szkoły stały się inspiracją do stworzenia projektu „Nauczycielu, włącz angielski na swojej lekcji!”, którego celem nadrzędnym jest poprawa jakości pracy szkoły. Cel ten zostanie osiągnięty  poprzez zastosowanie w pracy z dziećmi metody CLIL (zintegrowanego nauczania przedmiotowo – językowego) ,  co wpłynie na wydłużenie czasu obcowania uczniów z językiem angielskim w szkole i przedszkolu.

Aby zaspokoić potrzeby szkoły, opracowano plan zawierający następujące działania związane z zagranicznymi mobilnościami edukacyjnymi:<

 •  udział pani Izy Kolasińskiej w  „ Job shadowing” w Colegio Publico de Infantil y Primaria (CEIP Rei Jaume I) w Palma de Majorca (rok szk. 2014/2015)
 • udział  pań: Weroniki Kwiecińskiej, Renaty Kozicy, Renaty Dymarczyk – Wiśniewskiej, Ani Andrzejak, Joli Werbińskiej i Romy Strzeleckiej w kursie języka angielskiego  „ Fluency and English Language Development for Teachers” na Malcie (rok szk. 2014/2015)

Wykorzystując zdobyte kompetencje i nowe doświadczenia kadry pedagogicznej, w  planach pracy szkoły znalazły się  następujące działania:

1. Pilotażowe wprowadzanie  metody CLIL na zajęciach historii, plastyki, muzyki i przyrody w klasach IV – VI, w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym (II okres r. szk. 2015/2016)

2. Stworzenie zestawów kart pracy dla uczniów (r. szk. 2015/2016)

3. Udział  rodziców, dyrektora szkoły  i koordynatora projektu w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów – lekcje otwarte (II okres r. szk. 2015/2016)

4. Opracowanie innowacji pedagogicznej i  zgłoszenie jej  do Kuratorium Oświaty w Poznaniu                                   (r. szk. 2016/2017)

Pozytywny wpływ projektu:

 • podniesienie jakości pracy naszej szkoły
 •  wdrożenie  innowacji pedagogicznej (zintegrowane  kształcenie przedmiotowo-językowe)
 • umożliwienie opanowanie treści danego przedmiotu i języka angielskiego
 •  wydłużenie czasu obcowania uczniów z językiem angielskim
 • udział szkoły w programie Erasmus + wzmocni jej europejski wymiar i
 • pozytywny wizerunek Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w środowisku lokalnym

W celu przeprowadzenia oceny projektu oraz określenia  w jakim stopniu osiągnął on zakładane cele i rezultaty, przeprowadzone zostaną następujące działania:

1.Ankiety skierowane do uczniów
Przed rozpoczęciem działań związanych z wprowadzaniem metody CLIL na zajęciach z historii, przyrody, plastyki i  muzyki  zostanie przeprowadzona wśród uczniów klas IV – VI  ankieta, która określi  poziom zainteresowania  wymienionymi  przedmiotami, zadowolenia z dotychczasowego sposobu ich prowadzenia oraz nastawienia do proponowanej metody.  Przeprowadzone zostaną również testy diagnostyczne z wymienionych przedmiotów i języka angielskiego.
Odpowiadające ankiety  i  testy diagnostyczne przeprowadzone  wśród  tej samej grupy uczniów po zakończeniu działań projektowych, pozwolą na określenie przyrostu wiedzy i umiejętności wychowanków oraz  zbadanie poziomu zadowolenia uczniów  z innowacyjnego sposobu  nauczania.
Zakładany cel:  poprawa jakości pracy szkoły  – osiąganie wyższych wyników edukacyjnych poprzez wykorzystanie naturalnej motywacji do uczenia się nowych i interesujących rzeczy w sposób odpowiedni dla wieku i zdolności uczniów.

2.Ankiety skierowane do nauczycieli
Ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli przed i po zakończeniu projektu określą poziom kompetencji  w  stosowaniu  nowej metody i poczucie „ swobody”  w używaniu języka angielskiego w nowej sytuacji.
Zakładany cel: wzmacnianie  profesjonalnego  profilu nauczyciela (wzbogacanie warsztatu pracy, stosowanie innowacyjnych metod nauczania, rozwój kompetencji językowych)

3.Rozmowy z nauczycielami w ramach działań zespołów przedmiotowych
Liderzy zespołów będą zbierać  na bieżąco informacje dotyczące oceny konkretnych  zadań,  opinie członków zespołów, dyskusje i wymiana doświadczeń pomogą w ewentualnym korygowaniu poszczególnych działań. Ponadto, w czasie trwania projektu zespoły przedmiotowe będą spotykać się w określonym celu i terminie.  Spotkania te będą protokołowane. Na spotkaniu podsumowującym projekt,  z protokołów uzyskane będą informacje na temat stopnia realizacji przydzielonych zespołom zadań.
Zespoły przedmiotowe będą gromadzić materiały dydaktyczne (zestawy kart pracy) wytworzone w czasie trwania projektu. Na ich podstawie również ocenimy poziom realizacji celów i określimy rezultaty projektu.
Zakładany cel: wzmacnianie  profesjonalnego  profilu nauczyciela (wzbogacanie warsztatu pracy, umiejętność współpracy, kreatywność)

4. Ankiety skierowane do rodziców
Zebrane zostaną opinie rodziców na temat  zrealizowanego projektu (przyrost wiedzy i motywacja do nauki wśród uczniów, poziom zadowolenia uczniów i ich rodziców,  opinia dotycząca wprowadzenia na stałe metody zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego)
Zakładany cel:  poprawa jakości pracy szkoły  – osiąganie wyższych wyników edukacyjnych poprzez wykorzystanie naturalnej motywacji do uczenia się nowych i interesujących rzeczy w sposób odpowiedni dla wieku i zdolności uczniów, stosowanie innowacyjnych metod nauczania.